KhuDoThiMoi.Com

Trang chủ Dữ liệu Bảng giá Nhà đất Bảng giá đất Cần Thơ năm 2009

Bảng giá đất Cần Thơ năm 2009

Bang gia dat Ha Noi TPHCMBảng giá đất Cần Thơ năm 2009. QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành mức giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Bảng giá đất Cần Thơ năm 2009

DOWNLOAD BẢNG GIÁ ĐẤT CẦN THƠ NĂM 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành mức giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn c Luật Tổ chc Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 26

tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Lut Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn c Nghị định s 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của

Chính ph về pơng pháp xác định giá đt khung giá các loại đất; Ngh định

số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính ph sửa đổi, bổ sung một s điu của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất khung giá các loại đất;

Căn cứ Thông s 145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hin Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng

11 năm 2004 của Chính ph về phương pháp xác định giá đất khung giá các loại đất Ngh định s 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sa đi, bổ sung một số điu của Ngh định s 188/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành ph về mức giá c loại đất năm 2009 trên đa bàn thành phố Cần Thơ;

Theo đề nghị của Giám đốc S Tài nguyên Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết đnh này Quy định mc giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn thành ph Cần Thơ.

Điều 2. Mức giá các loi đất quy định ti Quyết định y được s dụng làm căn cứ để:

1. Tính thuế đối với việc sử dng đất chuyển quyền s dụng đất theo quy đnh của pháp lut;


2. Tính tiền sử dụng đất và tin thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền s dụng đất hoặc đấu thầu dự án sử dụng đất cho các trường hp quy đnh tại Điều 34 và Điều 35 của Luật Đất đai;

3. Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chc, nhân trong các trưng hợp quy đnh tại Điều 33 của Luật Đất đai;

4. Xác định g tr quyền sử dụng đất đ tính vào giá trị tài sn của doanh

nghip n c khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thc giao đất có thu tiền sử dụng đt theo quy đnh tại khoản 3 Điều 59 của Lut Đất đai;

5. Tính giá trị quyn sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ chuyển quyền s

dụng đất theo quy định của pháp luật;

6. Tính giá tr quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà c thu hi đt

sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, li ích quốc gia, li ích công cộng

phát triển kinh tế quy đnh tại Điều 36, Điều 40 của Luật Đất đai;

7. Tính tiền bi tng đối với người hành vi vi phạm pháp luật về đất

đai mà gây thit hại cho Nhà nưc theo quy định của pháp luật.

[Your AD Here]

 

Điều 3.

1. Quyết định này hiệu lc kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 và đăng báo Cần Thơ chm nhất 5 ngày, k từ ngày thay thế Quyết đnh số

49/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về vic ban hành Quy định mức giá các loại đất năm 2008 trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành ph Cần Thơ về việc b sung mt s quy định tại Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân n thành phố Cần Thơ; Quyết định s 69/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân n thành ph Cần Thơ v việc sa đổi một

số nội dung Quy đnh mc giá các loại đất trên địa bàn thành ph Cần Thơ năm

2008 ban hành kèm theo Quyết định s 49/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12

năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành ph Cần Thơ.

2. Giao Giám đốc S Tài nguyên Môi trường trách nhim ng dẫn c cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Quyết định này.

[Nhận QC tại đây]


Điều 4. Chánh n phòng y ban nhân dân thành ph, Giám đc sở, Th

trưng cơ quan ban, ngành thành ph, Ch tịch y ban nhân dân qun, huyện, các

t chức, h gia đình và cá nhân có liên quan chu trách nhim thi hành Quyết đnh này./.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Thanh Mẫn

 

DOWNLOAD BẢNG GIÁ ĐẤT CẦN THƠ NĂM 2009

KhuDoThiMoi.Com

Các tin khác liên quan cùng chủ đề

 
bán chung cư mulberry lane

Giới thiệu Dịch vụ Nhà đất và BĐS Uy tín

Khu đô thị mới, Khu do thi moi

QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU, DỊCH VỤ TẠI ĐÂY
Đặt Logo, Text Link của bạn tại vị trí này. LH: QuangCao@...

Sàn bất động sản trực tuyến  ANCU.COM

BẤT ĐỘNG SẢN An Cư
Sàn bất động sản ANCU.COM. Thông tin mua bán & dự án BĐS tin cậy, cập nhật hàng ngày

Bất động sản olO.vn

Tìm bất động sản
Chuyên trang giao dịch nhà đất lớn nhất. Với hơn 100.000 giao dịch, bạn có thể tìm thông tin nhanh chóng....

Bản tin bất động sản

TIN NHÀ ĐẤT CẬP NHẬT
Bantinnhadat.vn - Tin tức nhà đất mới nhất. Tin dự án, chính sách, luật BĐS...

Bản tin bất động sản

Thuevanphong.com.vn
Thuevanphong.com.vn - Dịch vụ cho thuê mặt bằng văn phòng nhiều địa điểm, diện tích, giá tốt...

Văn phòng giá rẻ Hà Nội, miễn phí 100% Môi giới cho khách thuê


Ký gửi cho thuê văn phòng
Cho thuê nhanh chóng chỉ từ 2-5 ngày, hỗ trợ tối đa người cho thuê
VP Hà Nội nhiều ưu đãi hấp dẫn
Dịch vụ cho thuê văn phòng tại Hà Nội. Miễn phí 100% môi giới cho khách thuê
Vị trí đẹp, giá thuê chỉ từ 18USD/m2 và nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách thuê

Đang trực tuyến

Hiện có 476 khách Trực tuyến

Lien he Quang cao Thiet ke Xay dung Thiet ke Noi that Tu van Phong thuy Tai nguyen Moi truong Do dac Ban do