KhuDoThiMoi.Com

Trang chủ Dữ liệu Bảng giá Nhà đất Bảng giá đất Quận 2, TPHCM năm 2010

Bảng giá đất Quận 2, TPHCM năm 2010

Bang gia dat TPHCM 2010Bảng giá đất Quận 2, TPHCM năm 2010. (Ban hành kèm Quyết định số 102 /2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh). Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

Bảng giá đất Quận 2, TPHCM năm 2010

[Nhận QC tại đây]

(Ban hành kèm Quyết định số 102 /2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ
TỪ ĐẾN
1 AN PHÚ, PHƯỜNG AN PHÚ XA LỘ HÀ NỘI CUỐI ĐƯỜNG 4,600
2 BÌNH TRƯNG, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG LÊ VĂN THỊNH BẾN ĐƯỜNG TRÂU 1,800
3 ĐẶNG HỮU PHỔ, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN ĐƯỜNG 39 THẢO ĐIỀN 3,900
4 ĐẶNG TIẾN ĐÔNG, PHƯỜNG AN PHÚ ĐOÀN HỮU TRƯNG CUỐI ĐƯỜNG 3,300
5 ĐỖ QUANG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN XUÂN THỦY ĐƯỜNG CỤT 3,900
6 ĐỖ XUÂN HỢP, PHƯỜNG AN PHÚ CẦU NĂM LÝ NGÃ BA TÂN LẬP 3,300
7 ĐOÀN HỮU TRƯNG, PHƯỜNG AN PHÚ TRỌN ĐƯỜNG 3,900
8 ĐƯỜNG 1 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH) ĐƯỜNG SỐ 10 ĐƯỜNG SỐ 15 3,500
9 ĐƯỜNG 2 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + CT PTNQ2) TRỌN ĐƯỜNG 3,500
10 ĐƯỜNG 3 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH) ĐƯỜNG SỐ 10 ĐƯỜNG SỐ 14 3,500
11 ĐƯỜNG 4 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH) ĐƯỜNG SỐ 11 ĐƯỜNG SỐ 14 3,500
12 ĐƯỜNG 5 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH) ĐƯỜNG SỐ 10 ĐƯỜNG SỐ 14 3,500
13 ĐƯỜNG 6 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + CT PTNQ2) TRỌN ĐƯỜNG 3,500
14 ĐƯỜNG 7 (DỰ ÁN CT PTNQ2) ĐƯỜNG LTL25 ĐƯỜNG SỐ 8 3,500
15 ĐƯỜNG 8 (DỰ ÁN CT PTNQ2) ĐƯỜNG SỐ 6 CUỐI ĐƯỜNG 3,500
16 ĐƯỜNG 9 (DỰ ÁN CT PTNQ2) ĐƯỜNG SỐ 6 CUỐI ĐƯỜNG 3,500
17 ĐƯỜNG 10 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + CT PTNQ2) ĐƯỜNG SỐ 1 ĐƯỜNG SỐ 6 3,500
18 ĐƯỜNG 11 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH) ĐƯỜNG SỐ 1 ĐƯỜNG SỐ 6 3,500
19 ĐƯỜNG 12 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH) ĐƯỜNG SỐ 1 ĐƯỜNG SỐ 3 3,500
20 ĐƯỜNG 13 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH) ĐƯỜNG SỐ 3 ĐƯỜNG SỐ 4 3,500
21 ĐƯỜNG 14 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH) ĐƯỜNG SỐ 1 ĐƯỜNG SỐ 6 3,500
22 ĐƯỜNG 15 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH) ĐƯỜNG SỐ 1 CUỐI ĐƯỜNG 3,500
23 ĐƯỜNG 1 (ĐƯỜNG H), KP1, PHƯỜNG AN PHÚ LƯƠNG ĐỊNH CỦA CUỐI ĐƯỜNG 3,300
24 ĐƯỜNG 1, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ XA LỘ HÀ NỘI ĐƯỜNG 8 4,600
25 ĐƯỜNG 1, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY NGUYỄN DUY TRINH ĐƯỜNG 38 2,200
26 ĐƯỜNG 1, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY (CỦA CÔNG TY THẾ KỶ 21) TRỌN ĐƯỜNG 3,000
27 ĐƯỜNG 1, PHƯỜNG CÁT LÁI NGUYỄN THỊ ĐỊNH ĐƯỜNG SỐ 10 2,600
28 ĐƯỜNG 2, 3, 5, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG TRỌN ĐƯỜNG 2,200
29 ĐƯỜNG 2, KP1, PHƯỜNG AN PHÚ LƯƠNG ĐỊNH CỦA CUỐI ĐƯỜNG 4,600
30 ĐƯỜNG 2, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ XA LỘ HÀ NỘI CUỐI ĐƯỜNG 3,300
31 ĐƯỜNG 2, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI NGUYỄN THỊ ĐỊNH TRỊNH KHẮC LẬP 3,300
32 ĐƯỜNG 2, PHƯỜNG CÁT LÁI NGUYỄN THỊ ĐỊNH CUỐI ĐƯỜNG 2,200
33 ĐƯỜNG 3, KP1, PHƯỜNG AN PHÚ ĐƯỜNG 6 (KHU TĐC 1HA) CUỐI ĐƯỜNG 3,300
34 ĐƯỜNG 3, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ ĐƯỜNG 2 ĐẶNG TIẾN ĐÔNG 4,400
35 ĐƯỜNG 3, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY NGUYỄN DUY TRINH ĐƯỜNG 38 2,000
36 ĐƯỜNG 3, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY (CỦA CÔNG TY THẾ KỶ 21) TRỌN ĐƯỜNG 2,600
37 ĐƯỜNG 3, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI NGUYỄN THỊ ĐỊNH ĐƯỜNG 6 3,100
38 ĐƯỜNG 3, PHƯỜNG CÁT LÁI NGUYỄN THỊ ĐỊNH CỔNG PETEC 2,600
39 ĐƯỜNG 4, KP1, PHƯỜNG AN PHÚ ĐƯỜNG 1- ĐƯỜNG H (KHU TĐC 1HA) CUỐI ĐƯỜNG 3,300
40 ĐƯỜNG 4, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ ĐƯỜNG 3 ĐƯỜNG 8 3,300
41 ĐƯỜNG 4, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY ĐƯỜNG 5 ĐƯỜNG 23 2,000
42 ĐƯỜNG 4, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY (CỦA CÔNG TY THẾ KỶ 21) TRỌN ĐƯỜNG 2,900
43 ĐƯỜNG 4, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI LIÊN TỈNH LỘ 25B TRỊNH KHẮC LẬP 2,600
44 ĐƯỜNG 4, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN THẢO ĐIỀN SÔNG SÀI GÒN 3,300
45 ĐƯỜNG 5, KP1, PHƯỜNG AN PHÚ ĐƯỜNG 2- (KHU TĐC 1HA) CUỐI ĐƯỜNG 3,300
46 ĐƯỜNG 5, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ ĐƯỜNG 4 AN PHÚ 3,300
47 ĐƯỜNG 5, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY NGUYỄN DUY TRINH ĐƯỜNG 6 2,200
48 ĐƯỜNG 5, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY (CỦA CÔNG TY THẾ KỶ 21) TRỌN ĐƯỜNG 3,100
49 ĐƯỜNG 5, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI NGUYỄN THỊ ĐỊNH ĐƯỜNG 3 2,000
50 ĐƯỜNG 5, PHƯỜNG CÁT LÁI NGUYỄN THỊ ĐỊNH NGUYỄN ĐÔN TIẾT 2,600
51 ĐƯỜNG 6, KP1, PHƯỜNG AN PHÚ ĐƯỜNG 1- ĐƯỜNG H (KHU TĐC 1HA) CUỐI ĐƯỜNG 3,300
52 ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG NGUYỄN DUY TRINH ĐƯỜNG 17 2,600
53 ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY NGUYỄN THỊ ĐỊNH NGUYỄN TƯ NGHIÊM 2,200
54 ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY (CỦA CÔNG TY THẾ KỶ 21) TRỌN ĐƯỜNG 2,600
55 ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI ĐƯỜNG 3 ĐƯỜNG 4 3,100
56 ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN TRẦN NGỌC DIỆN CUỐI ĐƯỜNG 3,300
ĐƯỜNG 17 NGUYỄN VĂN GIÁP 2,400
57 ĐƯỜNG 7, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG NGUYỄN DUY TRINH ĐƯỜNG 9 2,600
ĐƯỜNG 9 ĐƯỜNG 17 2,600
58 ĐƯỜNG 7, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI LIÊN TỈNH LỘ 25B THÍCH MẬT THỂ 2,600
59 ĐƯỜNG 7, PHƯỜNG AN PHÚ ĐƯỜNG 1 ĐOÀN HỮU TRƯNG 3,300
60 ĐƯỜNG 7, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY (CỦA CÔNG TY THẾ KỶ 21) TRỌN ĐƯỜNG 2,600
61 ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG ĐƯỜNG 9 ĐƯỜNG 17 2,200
62 ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY BÌNH TRƯNG ĐƯỜNG 27 1,800
63 ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY (CỦA CÔNG TY THẾ KỶ 21) TRỌN ĐƯỜNG 2,600
64 ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG AN PHÚ AN PHÚ ĐOÀN HỮU TRƯNG 4,400
65 ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN LÊ THƯỚC CUỐI ĐƯỜNG 3,300
66 ĐƯỜNG 9, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG ĐƯỜNG 8 CUỐI ĐƯỜNG 2,600
67 ĐƯỜNG 9, PHƯỜNG AN PHÚ ĐOÀN HỮU TRƯNG CUỐI ĐƯỜNG 3,300
68 ĐƯỜNG 9, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY (CỦA CÔNG TY THẾ KỶ 21) TRỌN ĐƯỜNG 2,600
69 ĐƯỜNG 9, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN LÊ THƯỚC CUỐI ĐƯỜNG 5,900
70 ĐƯỜNG 10, 11, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG ĐƯỜNG 8 ĐƯỜNG 18 2,600
71 ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY BÌNH TRƯNG ĐƯỜNG 39 2,200
ĐƯỜNG 39 ĐƯỜNG 30 2,200
72 ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG AN PHÚ ĐOÀN HỮU TRƯNG CUỐI ĐƯỜNG 4,200
73 ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG CÁT LÁI TRỌN ĐƯỜNG 2,200
74 ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN VÕ TRƯỜNG TOẢN CUỐI ĐƯỜNG 5,900
75 ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY ĐƯỜNG 39 ĐƯỜNG 42 1,800
76 ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY (CỦA CÔNG TY THẾ KỶ 21) TRỌN ĐƯỜNG 2,600
77 ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG AN PHÚ ĐOÀN HỮU TRƯNG CUỐI ĐƯỜNG 3,300
78 ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG CÁT LÁI TRỌN ĐƯỜNG 2,200
79 ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN VÕ TRƯỜNG TOẢN CUỐI ĐƯỜNG 3,900
80 ĐƯỜNG 12, 13, PHƯỜNG CÁT LÁI TRỌN ĐƯỜNG 2,300
81 ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG ĐƯỜNG 8 GIÁO XỨ MỸ HOÀ 2,600
82 ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG AN PHÚ XA LỘ HÀ NỘI CUỐI ĐƯỜNG 3,300
83 ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN VÕ TRƯỜNG TOẢN CUỐI ĐƯỜNG 3,900
84 ĐƯỜNG 13, 15, 16, 17, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG ĐƯỜNG 8 ĐƯỜNG 18 2,600
85 ĐƯỜNG 13, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY ĐƯỜNG 14 ĐƯỜNG 39 2,200
86 ĐƯỜNG 13, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY (CỦA CÔNG TY THẾ KỶ 21) TRỌN ĐƯỜNG 2,600
87 ĐƯỜNG 13, PHƯỜNG AN PHÚ AN PHÚ GIANG VĂN MINH 3,300
88 ĐƯỜNG 14, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG GIÁO XỨ MỸ HOÀ ĐƯỜNG 18 2,600
89 ĐƯỜNG 14, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY NGUYỄN DUY TRINH ĐƯỜNG 33 2,200
90 ĐƯỜNG 14, PHƯỜNG AN PHÚ ĐƯỜNG 13 CUỐI ĐƯỜNG 3,300
91 ĐƯỜNG 15, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ AN PHÚ CUỐI ĐƯỜNG 4,000
92 ĐƯỜNG 15, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY NGUYỄN DUY TRINH ĐƯỜNG 38 1,800
93 ĐƯỜNG 15, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY (CỦA CÔNG TY THẾ KỶ 21) TRỌN ĐƯỜNG 2,600
94 ĐƯỜNG 16, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ AN PHÚ CUỐI ĐƯỜNG 4,000
95 ĐƯỜNG 16, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI NGUYỄN THỊ ĐỊNH ĐƯỜNG 18 3,100
96 ĐƯỜNG 16, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN VÕ TRƯỜNG TOẢN CUỐI ĐƯỜNG 3,900
97 ĐƯỜNG 17, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ XA LỘ HÀ NỘI CUỐI ĐƯỜNG 4,000
98 ĐƯỜNG 17, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY NGUYỄN DUY TRINH SÔNG GIỒNG ÔNG TỐ 1,800
99 ĐƯỜNG 17, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY (CỦA CÔNG TY THẾ KỶ 21) TRỌN ĐƯỜNG 2,600
100 ĐƯỜNG 18, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ VÕ TRƯỜNG TOẢN ĐƯỜNG 20 5,900
101 ĐƯỜNG 18, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG ĐƯỜNG 10 ĐƯỜNG 17 2,200
102 ĐƯỜNG 18, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY ĐƯỜNG 3 ĐƯỜNG 28 1,800
103 ĐƯỜNG 18, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI NGUYỄN THỊ ĐỊNH RẠCH BẾN DỐC 3,100
104 ĐƯỜNG 19, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ VÕ TRƯỜNG TOẢN ĐƯỜNG 20 4,600
105 ĐƯỜNG 19, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG ĐƯỜNG 9 ĐƯỜNG 11 2,600
106 ĐƯỜNG 19, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY NGUYỄN DUY TRINH ĐƯỜNG 38 1,800
107 ĐƯỜNG 19, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI NGUYỄN THỊ ĐỊNH ĐƯỜNG 18 2,200
108 ĐƯỜNG 20, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ ĐƯỜNG 18 ĐƯỜNG 19 4,600
109 ĐƯỜNG 20, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG NGUYỄN DUY TRINH ĐƯỜNG 24 2,600
110 ĐƯỜNG 20, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI NGUYỄN THỊ ĐỊNH CUỐI ĐƯỜNG 2,200
111 ĐƯỜNG 21, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ GIANG VĂN MINH CUỐI ĐƯỜNG 4,000
112 ĐƯỜNG 21, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG NGUYỄN DUY TRINH ĐƯỜNG 23 2,600
ĐƯỜNG 23 ĐƯỜNG 37 2,200
113 ĐƯỜNG 21, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY ĐƯỜNG 22 ĐƯỜNG 38 1,800
114 ĐƯỜNG 21, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI NGUYỄN THỊ ĐỊNH CUỐI ĐƯỜNG 3,100
115 ĐƯỜNG 22, KHU PHỐ 4, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY NGUYỄN DUY TRINH CUỐI ĐƯỜNG 1,800
116 ĐƯỜNG 22 KP 1, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY NGUYỄN DUY TRINH ĐƯỜNG 21 1,800
117 ĐƯỜNG 22, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ ĐƯỜNG 21 CUỐI ĐƯỜNG 4,000
118 ĐƯỜNG 22, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG ĐƯỜNG 21 ĐƯỜNG 28 1,800
119 ĐƯỜNG 22, PHƯỜNG CÁT LÁI NGUYỄN THỊ ĐỊNH LÊ VĂN THỊNH 3,100
120 ĐƯỜNG 23, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ ĐƯỜNG 2 CUỐI ĐƯỜNG 4,000
121 ĐƯỜNG 23, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG ĐƯỜNG 21 ĐƯỜNG 31 2,600
122 ĐƯỜNG 23, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY NGUYỄN DUY TRINH CUỐI ĐƯỜNG 2,000
123 ĐƯỜNG 24, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA) XA LỘ HÀ NỘI CUỐI ĐƯỜNG 5,100
124 ĐƯỜNG 24, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG ĐƯỜNG 9 ĐƯỜNG 23 2,900
125 ĐƯỜNG 24, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY ĐƯỜNG 5 ĐƯỜNG 34 1,800
126 ĐƯỜNG 24, PHƯỜNG CÁT LÁI LÊ VĂN THỊNH LÊ ĐÌNH QUẢN 2,400
127 ĐƯỜNG 25, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA) ĐƯỜNG BẮC NAM II (KHU 87HA) CUỐI ĐƯỜNG 5,100
128 ĐƯỜNG 25, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG ĐƯỜNG 24 CUỐI ĐƯỜNG 2,600
129 ĐƯỜNG 25, PHƯỜNG CÁT LÁI LÊ VĂN THỊNH LÊ ĐÌNH QUẢN 2,400
130 ĐƯỜNG 26, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG ĐƯỜNG 27 ĐƯỜNG 25 1,800
131 ĐƯỜNG 26, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA) ĐƯỜNG 29 (KHU 87HA) CUỐI ĐƯỜNG 5,100
132 ĐƯỜNG 26, PHƯỜNG CÁT LÁI ĐƯỜNG 25 NGUYỄN ĐÔN TIẾT 2,300
133 ĐƯỜNG 27, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA) ĐƯỜNG 26 (KHU 87HA) CUỐI ĐƯỜNG 5,100
134 ĐƯỜNG 27, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG ĐẦU ĐƯỜNG 24 CUỐI ĐƯỜNG 2,200
135 ĐƯỜNG 28, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA) ĐƯỜNG 27 (KHU 87HA) CUỐI ĐƯỜNG 5,100
136 ĐƯỜNG 28, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG ĐƯỜNG 21 ĐƯỜNG 26 2,600
137 ĐƯỜNG 28, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY NGUYỄN DUY TRINH ĐƯỜNG 38 1,800
138 ĐƯỜNG 28, PHƯỜNG CÁT LÁI LÊ VĂN THỊNH LÊ ĐÌNH QUẢN 2,300
139 ĐƯỜNG 29, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA) ĐƯỜNG BẮC NAM II (KHU 87HA) CUỐI ĐƯỜNG 5,100
140 ĐƯỜNG 29, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG ĐƯỜNG 24 ĐƯỜNG 21 2,600
141 ĐƯỜNG 29, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY NGUYỄN THỊ ĐỊNH KHU TUỔI TRẺ 1,800
142 ĐƯỜNG 29, PHƯỜNG CÁT LÁI NGUYỄN THỊ ĐỊNH LÊ VĂN THỊNH NỐI DÀI 2,500
143 ĐƯỜNG 30, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG NGUYỄN DUY TRINH ĐƯỜNG 31 2,600
144 ĐƯỜNG 30 PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY BÌNH TRƯNG NGUYỄN TƯ NGHIÊM 1,800
145 ĐƯỜNG 30, PHƯỜNG CÁT LÁI NGUYỄN THỊ ĐỊNH LÊ ĐÌNH QUẢN 2,300
146 ĐƯỜNG 30B PHƯỜNG BÌNH AN (THUỘC DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN) ĐƯỜNG 30 KHU DÂN CƯ DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHẬN 3,900
147 ĐƯỜNG 31, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG ĐƯỜNG 30 NGÃ BA ĐƯỜNG 23 - ĐƯỜNG 24 2,600
148 ĐƯỜNG 31 PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY NGUYỄN TUYỂN ĐƯỜNG 13 1,800
149 ĐƯỜNG 32, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG NGUYỄN DUY TRINH ĐƯỜNG 31 2,600
150 ĐƯỜNG 32, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI VÀ PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY NGUYỄN THỊ ĐỊNH CUỐI ĐƯỜNG 2,200
151 ĐƯỜNG 33, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG NGUYỄN DUY TRINH KHU 21Ha 2,600
152 ĐƯỜNG 33, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY ĐƯỜNG 13 LÊ VĂN THỊNH 1,800
153 ĐƯỜNG 34, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG NGUYỄN DUY TRINH KHU 21HA 2,600
154 ĐƯỜNG 34, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY ĐƯỜNG 5 NGUYỄN THỊ ĐỊNH 1,800
155 ĐƯỜNG SỐ 35, PHƯỜNG BÌNH AN ĐƯỜNG SỐ 34 CUỐI ĐƯỜNG 3,900
156 ĐƯỜNG 35, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG ĐƯỜNG 13 ĐƯỜNG 17 2,400
157 ĐƯỜNG 35, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY NGUYỄN TUYỂN NGUYỄN DUY TRINH 2,000
158 ĐƯỜNG 36, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY NGUYỄN THỊ ĐỊNH CUỐI ĐƯỜNG 1,800
159 ĐƯỜNG 36, PHƯỜNG BÌNH AN ĐƯỜNG 41 CUỐI ĐƯỜNG 3,900
160 ĐƯỜNG 37, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG ĐƯỜNG 24 CUỐI ĐƯỜNG 2,600
161 ĐƯỜNG 37, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY ĐƯỜNG 13 ĐƯỜNG 35 1,800
162 ĐƯỜNG 37, PHƯỜNG BÌNH AN ĐƯỜNG 38 CUỐI ĐƯỜNG 3,900
163 ĐƯỜNG 38, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG LÊ VĂN THỊNH NGUYỄN TRUNG NGUYỆT 2,600
164 ĐƯỜNG 38, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY ĐƯỜNG 1 ĐƯỜNG 19 1,800
165 ĐƯỜNG 38, PHƯỜNG BÌNH AN ĐƯỜNG 37 SÔNG SÀI GÒN 3,900
166 ĐƯỜNG 39, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG NGUYỄN DUY TRINH CUỐI ĐƯỜNG 2,600
167 ĐƯỜNG 39, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY ĐƯỜNG 10 LÊ VĂN THỊNH 1,800
168 ĐƯỜNG 39, PHƯỜNG BÌNH AN ĐƯỜNG 34 CUỐI ĐƯỜNG 3,900
169 ĐƯỜNG 39, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN XUÂN THỦY CUỐI ĐƯỜNG 3,900
170 ĐƯỜNG 40, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG NGUYỄN VĂN GIÁP NGUYỄN ĐÔN TIẾT 1,800
171 ĐƯỜNG 40, PHƯỜNG BÌNH AN ĐƯỜNG 37 ĐƯỜNG 39 3,900
172 ĐƯỜNG 40, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN NGUYỄN VĂN HƯỞNG CUỐI ĐƯỜNG 3,300
173 ĐƯỜNG 41, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG NGUYỄN TRUNG NGUYỆT ĐƯỜNG 42 2,100
174 ĐƯỜNG 41, PHƯỜNG BÌNH AN ĐƯỜNG 36 ĐƯỜNG 38 3,900
175 ĐƯỜNG 41, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN NGUYỄN BÁ HUÂN CUỐI ĐƯỜNG 3,900
176 ĐƯỜNG 42, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG LÊ VĂN THỊNH ĐƯỜNG 6 2,600
177 ĐƯỜNG 42, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN ĐƯỜNG 41 ĐƯỜNG 48 3,300
178 ĐƯỜNG 43, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG ĐƯỜNG 24 KHU 154HA 2,600
179 ĐƯỜNG 43, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN ĐƯỜNG 41 CUỐI ĐƯỜNG 3,300
180 ĐƯỜNG 44, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG ĐƯỜNG 24 KHU 154HA 2,600
181 ĐƯỜNG 44, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN ĐƯỜNG 41 CUỐI ĐƯỜNG 3,300
182 ĐƯỜNG 46, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG ĐƯỜNG 48 CUỐI ĐƯỜNG 2,600
183 ĐƯỜNG 46, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN QUỐC HƯƠNG CUỐI ĐƯỜNG 3,900
184 ĐƯỜNG 47, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG NGUYỄN DUY TRINH ĐƯỜNG 50 3,700
185 ĐƯỜNG 47, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN ĐƯỜNG 59 ĐƯỜNG 66 3,300
186 ĐƯỜNG 48, 59, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN QUỐC HƯƠNG CUỐI ĐƯỜNG 3,900
187 ĐƯỜNG SỐ 48, PHƯỜNG BÌNH AN ĐƯỜNG SỐ 46 CUỐI ĐƯỜNG 3,900
188 ĐƯỜNG 48, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG ĐƯỜNG 46 HẺM 37 ĐƯỜNG 49 2,600
189 ĐƯỜNG 49, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG NGUYỄN DUY TRINH SÔNG GIỒNG ÔNG TỐ 3,700
190 ĐƯỜNG 49B, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN XUÂN THỦY SÔNG SÀI GÒN 3,900
191 ĐƯỜNG 50, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG ĐƯỜNG 46 ĐƯỜNG 49 2,600
192 ĐƯỜNG 50, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN XUÂN THUỶ LÊ VĂN MIẾN 3,700
193 ĐƯỜNG 51, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG NGUYỄN DUY TRINH ĐƯỜNG NỘI BỘ THUỘC DỰ ÁN CTY PHÚ NHUẬN- CTY THỦ THIÊM 3,100
194 ĐƯỜNG 52, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG ĐƯỜNG 51 ĐỖ XUÂN HỢP 3,100
195 ĐƯỜNG 53, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG ĐƯỜNG 52 ĐƯỜNG NỘI BỘ THUỘC DỰ ÁN CTY PHÚ NHUẬN- CTY THỦ THIÊM 3,100
196 ĐƯỜNG 54, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG KHU DÂN CƯ HIỆN HỮU ĐƯỜNG NỘI BỘ THUỘC DỰ ÁN CTY PHÚ NHUẬN- CTY THỦ THIÊM 3,100
197 ĐƯỜNG 55, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG ĐƯỜNG 54 ĐƯỜNG 33 3,100
198 ĐƯỜNG 56, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG ĐƯỜNG 52 ĐƯỜNG 55 3,100
199 ĐƯỜNG 57, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG ĐƯỜNG 52 CUỐI ĐƯỜNG 3,100
200 ĐƯỜNG 54, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN ĐƯỜNG 49B SÔNG SÀI GÒN 3,300
201 ĐƯỜNG 55, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN ĐƯỜNG 41 CUỐI ĐƯỜNG 3,300
202 ĐƯỜNG 56, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN ĐƯỜNG 55 ĐƯỜNG SỐ 57 3,300
203 ĐƯỜNG 57, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN ĐƯỜNG 44 CUỐI ĐƯỜNG 3,300
204 ĐƯỜNG 58, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN NGUYỄN VĂN HƯỞNG ĐƯỜNG 55 3,300
205 ĐƯỜNG 60, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN ĐƯỜNG 59 RẠCH ÔNG DĨ 3,300
206 ĐƯỜNG 61, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN GIÁP ĐƯỜNG 60 ĐƯỜNG 47 3,300
207 ĐƯỜNG 62, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN ĐẦU ĐƯỜNG ĐƯỜNG 61 3,300
208 ĐƯỜNG 63, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN ĐƯỜNG 64 CUỐI ĐƯỜNG 3,300
209 ĐƯỜNG 64, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN ĐƯỜNG 66 CUỐI ĐƯỜNG 3,300
210 ĐƯỜNG 65, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN QUỐC HƯƠNG CUỐI ĐƯỜNG 3,900
211 ĐƯỜNG 66, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN NGUYỄN VĂN HƯỞNG ĐƯỜNG 47 3,300
212 ĐƯỜNG A2.1, PHƯỜNG AN PHÚ NGUYỄN THỊ ĐỊNH ĐƯỜNG A2.2 5,100
213 ĐƯỜNG A2.10, PHƯỜNG AN PHÚ ĐƯỜNG A2.14 ĐƯỜNG A2.15 4,000
214 ĐƯỜNG A2.11, PHƯỜNG AN PHÚ LƯƠNG ĐỊNH CỦA ĐƯỜNG A2.15 4,000
215 ĐƯỜNG A2.12, PHƯỜNG AN PHÚ ĐƯỜNG A2.14 CUỐI ĐƯỜNG 4,000
216 ĐƯỜNG A2.13, PHƯỜNG AN PHÚ ĐƯỜNG A2.14 CUỐI ĐƯỜNG 4,000
217 ĐƯỜNG A2.14, PHƯỜNG AN PHÚ ĐƯỜNG A2.10 CUỐI ĐƯỜNG 4,000
218 ĐƯỜNG A2.15, PHƯỜNG AN PHÚ ĐƯỜNG A2.10 ĐƯỜNG A2.12 4,000
219 ĐƯỜNG A2.16, PHƯỜNG AN PHÚ LƯƠNG ĐỊNH CỦA CUỐI ĐƯỜNG 4,000
220 ĐƯỜNG A2.2, PHƯỜNG AN PHÚ ĐƯỜNG A2.1 SÔNG GIỒNG 4,000
221 ĐƯỜNG A2.3, PHƯỜNG AN PHÚ ĐƯỜNG A2.1 ĐƯỜNG A2.2 4,000
222 ĐƯỜNG A2.4, PHƯỜNG AN PHÚ ĐƯỜNG A2.2 CUỐI ĐƯỜNG 4,000
223 ĐƯỜNG A2.5, PHƯỜNG AN PHÚ ĐƯỜNG A2.2 ĐƯỜNG A2.4 4,000
224 ĐƯỜNG A2.6, PHƯỜNG AN PHÚ ĐƯỜNG A2.4 ĐƯỜNG A2.5 4,000
225 ĐƯỜNG A2.7, PHƯỜNG AN PHÚ ĐƯỜNG A2.4 ĐƯỜNG A2.3 4,000
226 ĐƯỜNG A2.8, PHƯỜNG AN PHÚ ĐƯỜNG A2.4 ĐƯỜNG A2.5 4,000
227 ĐƯỜNG A2.9, PHƯỜNG AN PHÚ ĐƯỜNG A2.2 CUỐI ĐƯỜNG 4,000

DOWNLOAD BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 2, TPHCM NĂM 2010

KhuDoThiMoi.Com - Theo Ủy Ban Nhân Dân TPHCM

Các tin khác liên quan cùng chủ đề

 
bán chung cư mulberry lane

Giới thiệu Dịch vụ Nhà đất và BĐS Uy tín

Khu đô thị mới, Khu do thi moi

QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU, DỊCH VỤ TẠI ĐÂY
Đặt Logo, Text Link của bạn tại vị trí này. LH: QuangCao@...

Sàn bất động sản trực tuyến  ANCU.COM

BẤT ĐỘNG SẢN An Cư
Sàn bất động sản ANCU.COM. Thông tin mua bán & dự án BĐS tin cậy, cập nhật hàng ngày

Bất động sản olO.vn

Tìm bất động sản
Chuyên trang giao dịch nhà đất lớn nhất. Với hơn 100.000 giao dịch, bạn có thể tìm thông tin nhanh chóng....

Bản tin bất động sản

TIN NHÀ ĐẤT CẬP NHẬT
Bantinnhadat.vn - Tin tức nhà đất mới nhất. Tin dự án, chính sách, luật BĐS...

Bản tin bất động sản

Thuevanphong.com.vn
Thuevanphong.com.vn - Dịch vụ cho thuê mặt bằng văn phòng nhiều địa điểm, diện tích, giá tốt...

Văn phòng giá rẻ Hà Nội, miễn phí 100% Môi giới cho khách thuê


Ký gửi cho thuê văn phòng
Cho thuê nhanh chóng chỉ từ 2-5 ngày, hỗ trợ tối đa người cho thuê
VP Hà Nội nhiều ưu đãi hấp dẫn
Dịch vụ cho thuê văn phòng tại Hà Nội. Miễn phí 100% môi giới cho khách thuê
Vị trí đẹp, giá thuê chỉ từ 18USD/m2 và nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách thuê

Đang trực tuyến

Hiện có 345 khách Trực tuyến

Lien he Quang cao Thiet ke Xay dung Thiet ke Noi that Tu van Phong thuy Tai nguyen Moi truong Do dac Ban do